بهترین وکیل در تهران

زن و مرد میتوانند با توافق یکدیگراقدام به طلاق نمایند، لیکن مقصود از طلاق به توافق زوجین ای

تبدیل جدایی عاطفی به طلاق توافقی

زن و مرد میتوانند با توافق یکدیگراقدام به طلاق نمایند، لیکن مقصود از طلاق به توافق زوجین این نیست که اراده ي زن و مرد به یک اندازه در طلاق مؤثر بوده و به منزله یک قرارداد بین زوجین تلقیمیشود، چنین امري در فقه امامیه و قانون مدنی قابل قبول نیست، چراکه هر دو،طلاق را حق و اختیار مرد دانستهاند.

 این نظر مبتنی بر یک مفهوم مضیق و محدود از طلاق با تراضی است. اگر مقصود از طلاق به توافق این باشد که ارادهي زن و مرد به یک اندازه در طلاق مؤثر باشد و طلاق یک قرارداد بین زوجین تلقی شود یالااقل صرف توافق ارادههاي خصوصی زن و شوهر مبناي حکم دادگاه بر طلاق باشد

طلاق توافقی یا طلاق به توافق به این معنا در فقه امامیه و قانون مدنی پذیرفته نشده است به هر طریق پیشرفت هاي تکنولوژي براي تأمین خانواده، توسعه و رفاه مناطق و افزایش منابع اقتصادي در دسترس براي زنان، از میزان وابستگی آنان بهمردان براي حمایت هاي خود و فرزندانشان کاست و این روند منجر به تجزیهينهاد ازدواج شده است، خواه ناخواه این تغییرات، پتانسیلهایی مداوم براي عوضشدن نقش نهاد ازدواج در جوامع دارند که هنوز کاملاً قابل پیش بینی نیست.

طرح دعوی کیفری نفقه

ترک انفاق  به افراد واجب النفقه به موجب قانون مجازات جرم است و برای آن جرم انگاری شده است و دارای مجازات حبس می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک مراجعه نماید و ابتداً شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود

مهریه از جمله حقوقي است که شارع حکيم در عقد نکاح ، برای زن قرار داده است. همان گونه که قرآن کريم فرموده است ، مه ريه عطيهای است که مرد در آغاز زندگي به زن ميدهد تا دلبستگي و محبت خود را به وی نشان دهد. در عين حال، شارع مقدس، برای مهريه و پرداخت آن، شرايطي را معين کرده است تا در عين اين که ماهيت هديه بودن آن حفظ ميشود، در نحوه تعيين، استقرار و پرداخت آن، نظمي عقاليي رعايت گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 30 دی 1396ساعت 20:11  توسط ره جویان عدالت